หมายเลขโทรศัพท์ภายใน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 

โทรศัพท์.        042-970128      โทรสาร.         042-743678