สอบราคาซื้อหนังสือเรียนโครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ (เสร็จสิ้นแล้ว) PDF Print E-mail
Written by Webmaster   
Sunday, 27 March 2011 00:00


ประกาศโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา

เรื่อง  สอบราคาซื้อหนังสือเรียนโครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ

ประจำปีงบประมาณ  2554

....................................................................

          ด้วยโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  โดยผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ผู้ได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่
22/2546 สั่ง ณ วันที่  8  กรกฎาคม 2546    เรื่อง  มอบอำนาจการสั่งซื้อสั่งจ้าง และการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  2535  มีความประสงค์จะสอบราคาหนังสือเรียน ประจำปีงบประมาณ 2554   จำนวน  92  รายการ    

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ   ดังต่อไปนี้

          1. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว

          2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

          3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

          4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          5. ปฏิบัติตามรายละเอียดและเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาซื้อแนบท้ายประกาศนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่  28    มีนาคม  พ.ศ.  2554  ถึงวันที่  11    เมษายน   พ.ศ.  2554

เว้นวันหยุดราชการ   ตั้งแต่  เวลา  08.30 น.  ถึง  เวลา  16.30  น.     ห้องพัสดุ  กลุ่มบริหารงบประมาณ 
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่   12  เมษายน  พ.ศ.  2554  ตั้งแต่เวลา  10.00 น.  เป็นต้นไป  ณ ห้องพัสดุ  โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ห้องพัสดุ   กลุ่มบริหารงบประมาณ  โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  ตั้งแต่วันที่  28   มีนาคม  พ.ศ. 2554  ถึงวันที่  11   เมษายน  พ.ศ. 2554 หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข  0-4274-3680 ในวันและเวลาราชการ

                 ประกาศ    วันที่   28    มีนาคม  พ.ศ.  2554 

 

(นายชูศักดิ์  พงษ์พัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Last Updated on Tuesday, 14 February 2012 08:42