Date
Select Date
Duration
Select Duration
Between Dates
Start Date
End Date
Categories
Authors
Ordering
Not include
exact phrase
Date 28 March 2020
Author Super User
Hits 299

ครูห้องเรียน EP ครูห้องเรียน EPปีการศึกษา 2563 นายชัชพงศ์ ไพยเสน นายสรรค์สนธิ บุณโยทยาน Ms.Jennilyn Agustin Flauta Mr.Sangar Ahmad Khan Mr.Ramer NaborFlauta Mr.David McCollister                   Mr.Dienelle James M ... Read More

Date 28 March 2020
Author Super User
Hits 312

แนะแนว/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มสาระแนะแนว/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนปีการศึกษา 2563   นายนิยม  สมบัติดี นางวัฒนานันท์  สินเจริญ นางทัศนาร์ภร  วงศ์เฉลียว นางธราธร  จักรเงิน นางสาวลำแพน มหาวงศ์              

Date 28 March 2020
Author Super User
Hits 350

ครูสนับสนุนการเรียนการสอน ครูสนับสนุนการเรียนการสอนปีการศึกษา 2563         นางสุธาพร แก้วมณี นางเดือนฉาย ใจคง         นักบัญชี บรรณารักษ์          

Date 28 March 2020
Author Super User
Hits 500

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศปีการศึกษา 2563 นางสาวทศพร นาตรีชน นางชุดาภา ทองอันตัง นายภุชงค์ วงศ์กัณหา นางสาวนมล  โฮมไชยยา นางวลาสินี  บุตรแสนคม นางศศิธร  หลิมเจริญ             นางพรทิพย์  ทัศนิ ... Read More

Date 28 March 2020
Author Super User
Hits 402

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพปีการศึกษา 2563 นายทวน  สุคนธชาติ นางบุษบา  แสงวงศ์ นายวรรณศักดิ์  จันทะดวง นางสมัย  คำเกษ นายสุชาติ ธุระพระ นางนุพิศ  อัคพิน                   นายจักรกฤษณ์  จันทราสา นา ... Read More

Date 28 March 2020
Author Super User
Hits 512

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาปีการศึกษา 2563 นายวีระศักดิ์  บุณยารมย์ นายประสิทธิ์  คำตัน นายอรนพ  รมฤทธา นายชัยณรงค์  จิ่มอาษา นายชัยณรงค์ โคตรชุม นางปิยะฉัตร  แสงงาม                     นาง ... Read More

Date 28 March 2020
Author Super User
Hits 695

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ปีการศึกษา 2563 นายมนตรี  ไชยบุบผา นายประเสริฐ  แสงสิริวิชโย นายวีระพงษ์  มนต์อินทร์ นางยุพาพร  บุญใบ นายวิทยา  บุตรดาวงษ์ นางสาวพิมจันทร์  อุ่นทะยา            

Date 28 March 2020
Author Super User
Hits 505

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ปีการศึกษา 2563 นายวรพจน์  ศรีประทุมวงศ์ นางอรุณี  วงศ์เตชะ นางสุกัลยา  อุดมเดช นางประภาลักษณ์  ขันละ นางสาววารุณี  วาทะวัฒนะ นางศิริรัตน์  ด่างเกษี             นางนิตยา  ... Read More

Date 28 March 2020
Author Super User
Hits 523

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาปีการศึกษา 2563 นางสาวสุภาภรณ์  ศรีรักษา นางบุญยงค์  สายบุตร นางเพ็ญศรี  จิ่มอาษา นางวาศนา  อัคราช นางสาวอาภรณ์รัตน์ แสนภูวา นางเพ็ญศรี  เคนไชยวงศ์             นางพนมพร  ... Read More

Date 28 March 2020
Author Super User
Hits 703

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยปีการศึกษา 2563 นางอุทุมพร  รวงโคกสูง นางสุดใจ  สุนทรส นางวราภรณ์  สมบัติดี นางสุจิตรา  อันแสน นางสุดสาคร   ถึงนำมา นางวรลักษณ์ ตรงวัฒนาวุฒิ             นางกัญจนา  ธัญญะอุดม ... Read More

Date 28 March 2020
Author Super User
Hits 907

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีการศึกษา 2563 นางศิรินาฎ ลุนจักร นายจันทร์เพ็ง เพชรโคตร นางบุญเต็ม สุวรรณา นายสุเมธ อัคพิน นายรอบรู้ ด่างเกษี นางวนิดา โคตรพิศ             นางธิดารัตน์ ศัก ... Read More

Date 27 March 2020
Author Super User
Hits 918

เลื่อนการแจกหลักฐานทางการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เรื่องเลื่อนการแจกหลักฐานทางการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒

Date 25 March 2020
Author Super User
Hits 524

[VDO] ผู้ติดเชื้อ COVID19 จะแสดงอาการอย่างไรในแต่ละวัน ? หลังจากได้รับเชื้อไวรัส COVID-19 อาจใช้เวลาสองถึงสามวัน หรืออาจจะนานถึง 14 วันสำหรับอาการที่จะพัฒนา นี่คือสิ่งที่ดูเหมือนว่าเมื่อ COVID-19 เข้าสู่ร่างกายจะมีพัฒนาการทุกวัน

Date 25 March 2020
Author Super User
Hits 479

แนวทางการรับมือ COVID-19 ของกระทรวงศึกษาธิการ ตอนที่ 3 (สพฐ.) สกู๊ป “แนวทางการรับมือ COVID-19 ของกระทรวงศึกษาธิการ” ตอนที่ 3 พบกับคำถามคำตอบที่ทุกสถานศึกษาอยากรู้ โดยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “อำนาจ วิชยานุวัติ”

Date 24 March 2020
Author Super User
Hits 645

Zoom แอปประชุม ในตอนนี้คงไม่มี โรงเรียนไหนให้ครูและบุคลากรของตนเอง เปลี่ยนมาทำงานที่บ้านกันบ้างเเล้ว เเละแน่นอนว่าต้องมีกิจกรรมที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นั้นก็คือ “การประชุม” วันนี้ทางทีมงาน ICT จึงได้ทำบทความแนะนำ แอป Zoo ... Read More

Date 23 March 2020
Author Super User
Hits 200

แนะนำโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา https://www.youtube.com/watch?v=6RpM6MuIJuo

การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย คัดเลือกโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษสำหรับ

Date 22 March 2020
Author Super User
Hits 277

วิธีป้องกันไวรัสโควิด (Covid-19) ที่คนไทยต้องรู้ วินาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จัก “ไวรัสโควิด 19(Covid-19)” หรือ “ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 20 19” ที่กำลังระบาดหนักอยู่ขณะนี้ กลุ่มไวรัสโคโรน่านั้น

Date 20 March 2020
Author ไกรวิทย์
Hits 259

รายงานการวิจัย การประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ 2/2562 รายงานการวิจัย การประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ภาคเรียนที่ 2/2562 โดย โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา   ไฟล์แนบ : รายงานการวิจัยกา ... Read More

Date 19 March 2020
Author Super User
Hits 518

ครูธัญรักษ์  สมบูรณ์ ครูธัญรักษ์  สมบูรณ์

Date 19 March 2020
Author Super User
Hits 334

ครูลำแพน  มหาวงศ์ ครูลำแพน  มหาวงศ์

Date 18 March 2020
Author Super User
Hits 392

นางสาวสุรีย์พร พรมสุวรรณ  ชื่อเล่นมุก..วิชาเอกภาษาเวียดนามครับ..ขาว.ธนว.ยินดีต้อนรับครับ

Date 18 March 2020
Author Super User
Hits 1241

เลื่อนการรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เลื่อนการรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ปีการศึกษา ๒๕๖๓

Date 16 March 2020
Author Super User
Hits 530

ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ปีการศึกษา 2562 ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน อบ.3 ขวบ 0 0 0 0 อบ.1 0 0 0 0 อบ.2 0 0 0 0 รวม อบ. 0 0 0 0 ป.1 0 0 0 0 ป.2 0 0 0 0 ป.3 0 0 0 0 ป.4 0 0 0 0 ป.5 0 ... Read More

Date 16 March 2020
Author Super User
Hits 1457

ข้อมูลครู/บุคลากร ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จำนวน ชาย 54   คน หญิง 97  คน รวมทั้งหมด 151  คน จำแนกครูจำแนกตามสายงาน ตำแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา และเพศ   ตำแหน่ง วิทยฐานะ ระดับ ข้าราชการครูและบุคลากรท ... Read More

Date 13 March 2020
Author Super User
Hits 559

ทำไมต้อง Enterprise Wireless Accesspoint สำหรับ WIFI ทุกวันนี้ Wireless อยู่รอบตัวเรา ไม่ว่าจะไปที่ไหนเรามักจะถามหา WIFI เสมอ ทำให้ปริมาณ Device ที่เกิดขึ้นในองค์กรเติบโตตามกันไปด้วย แต่ก่อน 1 คน ก็มี Computer 1 ตัว หรือ Notebook 1 ตัว สมัยนี้มีทั้ง Sma ... Read More

Date 13 March 2020
Author Super User
Hits 370

สพฐ.เล็งเลื่อนเปิดเทอม-เรียนออนไลน์ หนีโควิด-19 วันนี้ (12 มี.ค.63) นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19

Date 13 March 2020
Author Super User
Hits 519

ประกวดวาดภาพระบายสี Monami Illustration Contest Monami ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี Monami Illustration Contest แนวคิด "Summer + Colors + Friends" ชิงทุนการศึกษา พร้อมชองรางวัล มูลค่ารวมกว่า 66,000 บาท

Date 13 March 2020
Author Super User
Hits 352

ประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5 ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร

Date 13 March 2020
Author Super User
Hits 387

ประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่เกียร ... Read More