Date
Select Date
Duration
Select Duration
Between Dates
Start Date
End Date
Categories
Authors
Ordering
Not include
exact phrase
Date 19 March 2020
Author Super User
Hits 370

ครูพชกร โกพลรัตน์ นส.ครูพชกร โกพลรัตน์

Date 19 March 2020
Author Super User
Hits 635

ครูพิมพ์ขวัญ พัฒนกาญจน์กูล นส.พิมพ์ขวัญ พัฒนกาญจน์กูล

Date 30 March 2020
Author Super User
Hits 837

แบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล แบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Date 29 March 2020
Author Super User
Hits 445

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนลำดับที่    ผู้บริหาร                      ดำรงตำแหน่ง1           นายพินิจ ภคสมบัติ          พ.ศ. 2526 - พ.ศ. 25272           นายถาวร บุตรธนู            พ.ศ. 2527 - พ.ศ. 25343  ... Read More

Date 29 March 2020
Author Super User
Hits 303077

ข้อมูลและประวัติโรงเรียน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาโรงเรียนธาตุนารยณ์วิทยา (Thatnaraiwittaya School) อักษรย่อ (ธ.น.ว) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 สำนักงานคณะกรรมการการศึ ... Read More

Date 28 March 2020
Author Super User
Hits 596

ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างชั่วคราวปีการศึกษา 2563 นางอุมาสมร แสนเพียง นายหาญ ราชปี นายศักดิ์ชาย แก้วปาน นางแอ้ว ทิพย์สุวรรณ นางชนาภา อินธิแสน นายภูวดล ประชุมสุข             นายชัยเชษฐ์ บุญกระจ่าง นายสมส่วน พึ่งบุญ นายสม ... Read More

Date 28 March 2020
Author Super User
Hits 447

ลูกจ้างประจำ ครูสนับสนุนการเรียนการสอนปีการศึกษา 2563         นายไพฑูรย์ คำภีระ นางจันทรา สีทาไข                       

Date 28 March 2020
Author Super User
Hits 700

พนักงานราชการ พนักงานราชการปีการศึกษา 2563   นางกัลยา พิมพ์สมแดง นายปกรณ์ธรรม ดวงกุลสา นางาสาวนุชธิดา บุพศิริ นายนันทพงศ์ หาญจำปา นางสาวภัทรสุดา กลยนีย์                

Date 28 March 2020
Author Super User
Hits 681

ครูอัตราจ้าง ครูอัตราจ้างปีการศึกษา 2563 นายเอกอมร รวงโคกสูง นางสาวกรรณิการ์ ยอดนารี นายเอกพันธ์  ยะไวทย์ นางสาวพิชญ์สินี สิงห์สุดี นางสาวจินตหรา ธรรมโม นายศักดิ์สิทธิ์ พิมพ์จันทร์                   นายศักดิ์สิทธิ ... Read More

Date 28 March 2020
Author Super User
Hits 663

ครูชาวต่างชาติ ครูชาวต่างชาติปีการศึกษา 2563 Mr. Robert McMahon Mr. Anil Kumar Mr. SainathMungara Ms. Urmila Emanuel Joe Miss Le ThiQuynhHuong Miss Tang Yeqian              

Date 28 March 2020
Author Super User
Hits 394

ครูห้องเรียน EP ครูห้องเรียน EPปีการศึกษา 2563 นายชัชพงศ์ ไพยเสน นายสรรค์สนธิ บุณโยทยาน Ms.Jennilyn Agustin Flauta Mr.Sangar Ahmad Khan Mr.Ramer NaborFlauta Mr.David McCollister                   Mr.Dienelle James M ... Read More

Date 28 March 2020
Author Super User
Hits 425

แนะแนว/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มสาระแนะแนว/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนปีการศึกษา 2563   นายนิยม  สมบัติดี นางวัฒนานันท์  สินเจริญ นางทัศนาร์ภร  วงศ์เฉลียว นางธราธร  จักรเงิน นางสาวลำแพน มหาวงศ์              

Date 28 March 2020
Author Super User
Hits 452

ครูสนับสนุนการเรียนการสอน ครูสนับสนุนการเรียนการสอนปีการศึกษา 2563         นางสุธาพร แก้วมณี นางเดือนฉาย ใจคง         นักบัญชี บรรณารักษ์          

Date 28 March 2020
Author Super User
Hits 643

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศปีการศึกษา 2563 นางสาวทศพร นาตรีชน นางชุดาภา ทองอันตัง นายภุชงค์ วงศ์กัณหา นางสาวนมล  โฮมไชยยา นางวลาสินี  บุตรแสนคม นางศศิธร  หลิมเจริญ             นางพรทิพย์  ทัศนิ ... Read More

Date 28 March 2020
Author Super User
Hits 520

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพปีการศึกษา 2563 นายทวน  สุคนธชาติ นางบุษบา  แสงวงศ์ นายวรรณศักดิ์  จันทะดวง นางสมัย  คำเกษ นายสุชาติ ธุระพระ นางนุพิศ  อัคพิน                   นายจักรกฤษณ์  จันทราสา นา ... Read More

Date 28 March 2020
Author Super User
Hits 668

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาปีการศึกษา 2563 นายวีระศักดิ์  บุณยารมย์ นายประสิทธิ์  คำตัน นายอรนพ  รมฤทธา นายชัยณรงค์  จิ่มอาษา นายชัยณรงค์ โคตรชุม นางปิยะฉัตร  แสงงาม                     นาง ... Read More

Date 28 March 2020
Author Super User
Hits 925

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ปีการศึกษา 2563 นายมนตรี  ไชยบุบผา นายประเสริฐ  แสงสิริวิชโย นายวีระพงษ์  มนต์อินทร์ นางยุพาพร  บุญใบ นายวิทยา  บุตรดาวงษ์ นางสาวจันพิจิต  ไชยมาศ               ... Read More

Date 28 March 2020
Author Super User
Hits 635

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ปีการศึกษา 2563 นายวรพจน์  ศรีประทุมวงศ์ นางอรุณี  วงศ์เตชะ นางสุกัลยา  อุดมเดช นางประภาลักษณ์  ขันละ นางสาววารุณี  วาทะวัฒนะ นางศิริรัตน์  ด่างเกษี             นางนิตยา  ... Read More

Date 28 March 2020
Author Super User
Hits 687

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาปีการศึกษา 2563 นางสาวสุภาภรณ์  ศรีรักษา นางบุญยงค์  สายบุตร นางเพ็ญศรี  จิ่มอาษา นางวาศนา  อัคราช นางสาวอาภรณ์รัตน์ แสนภูวา นางเพ็ญศรี  เคนไชยวงศ์             นางพนมพร  ... Read More

Date 28 March 2020
Author Super User
Hits 873

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยปีการศึกษา 2563 นางอุทุมพร  รวงโคกสูง นางสุดใจ  สุนทรส นางวราภรณ์  สมบัติดี นางสุจิตรา  อันแสน นางสุดสาคร   ถึงนำมา นางวรลักษณ์ ตรงวัฒนาวุฒิ             นางกัญจนา  ธัญญะอุดม ... Read More

Date 28 March 2020
Author Super User
Hits 1177

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีการศึกษา 2563 นางศิรินาฎ ลุนจักร นายจันทร์เพ็ง เพชรโคตร นางบุญเต็ม สุวรรณา นายสุเมธ อัคพิน นายรอบรู้ ด่างเกษี นางวนิดา โคตรพิศ             นางธิดารัตน์ ศัก ... Read More

Date 27 March 2020
Author Super User
Hits 989

เลื่อนการแจกหลักฐานทางการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เรื่องเลื่อนการแจกหลักฐานทางการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒

Date 25 March 2020
Author Super User
Hits 583

[VDO] ผู้ติดเชื้อ COVID19 จะแสดงอาการอย่างไรในแต่ละวัน ? หลังจากได้รับเชื้อไวรัส COVID-19 อาจใช้เวลาสองถึงสามวัน หรืออาจจะนานถึง 14 วันสำหรับอาการที่จะพัฒนา นี่คือสิ่งที่ดูเหมือนว่าเมื่อ COVID-19 เข้าสู่ร่างกายจะมีพัฒนาการทุกวัน

Date 25 March 2020
Author Super User
Hits 526

แนวทางการรับมือ COVID-19 ของกระทรวงศึกษาธิการ ตอนที่ 3 (สพฐ.) สกู๊ป “แนวทางการรับมือ COVID-19 ของกระทรวงศึกษาธิการ” ตอนที่ 3 พบกับคำถามคำตอบที่ทุกสถานศึกษาอยากรู้ โดยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “อำนาจ วิชยานุวัติ”

Date 24 March 2020
Author Super User
Hits 745

Zoom แอปประชุม ในตอนนี้คงไม่มี โรงเรียนไหนให้ครูและบุคลากรของตนเอง เปลี่ยนมาทำงานที่บ้านกันบ้างเเล้ว เเละแน่นอนว่าต้องมีกิจกรรมที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นั้นก็คือ “การประชุม” วันนี้ทางทีมงาน ICT จึงได้ทำบทความแนะนำ แอป Zoo ... Read More

Date 23 March 2020
Author Super User
Hits 243

แนะนำโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา https://www.youtube.com/watch?v=6RpM6MuIJuo

Date 22 March 2020
Author Super User
Hits 316

วิธีป้องกันไวรัสโควิด (Covid-19) ที่คนไทยต้องรู้ วินาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จัก “ไวรัสโควิด 19(Covid-19)” หรือ “ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 20 19” ที่กำลังระบาดหนักอยู่ขณะนี้ กลุ่มไวรัสโคโรน่านั้น

Date 20 March 2020
Author ไกรวิทย์
Hits 287

รายงานการวิจัย การประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ 2/2562 รายงานการวิจัย การประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ภาคเรียนที่ 2/2562 โดย โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา   ไฟล์แนบ : รายงานการวิจัยกา ... Read More

Date 19 March 2020
Author Super User
Hits 630

ครูธัญรักษ์  สมบูรณ์ ครูธัญรักษ์  สมบูรณ์

Date 19 March 2020
Author Super User
Hits 387

ครูลำแพน  มหาวงศ์ ครูลำแพน  มหาวงศ์