แบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สำหรับผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563 สพม.23

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJfRPzExpeGOqGCHU3amUOFwL_ZbZybcJemYgeXYC6TFYQ5Q/viewform