โรงเรียนอาจหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้ 

การจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน