โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา  นำโดยท่านผู้อำนวยการพนมพันธ์  ไชยเพชร และคณะครู ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาด โควิด 19 ทั่วประเทศ ณ ห้องประชุม 1 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา และติดตามผ่านช่องทางออนไลน์ 

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00-15.30 น.