โครงการประชุมสัมนาทางวิชาการประจำปี 2562 เรื่อง “การบริหารจัดการมัธยมศึกษากับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการศึกษา”