“อบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ตัวตนจากกีฬาอีสปอร์ต (E-Sports)”

ประชาสัมพันธ์ถึงครูและบุคลากรโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาเรื่อง“อบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ตัวตนจากกีฬาอีสปอร์ต (E-Sports)”
วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2564 8.30-16.30 น.
ณ หอประชุม อเนกประสงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา มีความรู้มาเสิร์ฟถึงที่

พิธีเปิด  โดยท่าน ดร.ปราโมทย์  ภูมิพันธ์ ผอ.สพม.สน.
ภาคเช้า บรรยายพิเศษ โดย นายสันติ โหลทอง นายกสมาคมอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย
1.ความรู้ความเข้าใจ กฎหมาย ที่เกี่ยวกับอีสปอร์ต (E-Sports) อีสปอร์ต (E-Sports) คือกีฬา
2.ทิศทางกีฬาอีสปอร์ต (E-Sports) ในประเทศไทย และในระดับสากล
3.อาชีพใหม่ๆในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับ กีฬาอีสปอร์ต (E-Sports)
ภาคบ่าย  กิจกรรมกลุ่ม โดยทีมงานวิทยากรสมาคมอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย

ทางคณะผู้จัดการอบรมหวังเป็นอยย่างยิ่งว่าครูผู้สอนหรือบุคคลที่สนใจจะนำความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องไปถ่ายทอด
และนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนอย่างสร้างสรรค์และเป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม

**ทุกท่านที่เข้ารับการอบรม มีอาหารกลางวันและอาหารว่าง บริการ และได้รับเกียรติบัตรจาก
ผอ.สพม.สน /นายกสมาคมอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย /นายกสมาคมอีสปอร์ตจังหวัดสกลนคร

ลงทะเบียนได้ที่นี่ ภายในวันจันทร์ ที่ 8 มี.ค.2564
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdz2yE9Pyc-kkkfTFf6JeStbVPRNQhFZrackX3rA-a8U4HOUQ/viewform?fbclid=IwAR0j1sYD9vOBHCB50r0zHqWDccu1kXnkkP7my28b2jIJpuQPSTCJXYBBZ2I