แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1/2564และจ่ายเงินบกศ.ของนักเรียน ม.2 ม.3 ม.5 และ ม.6