นายเอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ประธานการประชุมทีมงาน ICT และงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนางานก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1