วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยานำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1-4/13 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1-3/6

เข้ารับการฉีดวัตซีน PfiZer-BioNTech Covid-19 Vaccine เข็มที่ 1 สำหรับนักเรียนที่มีอายุ 12-18 ปี จำนวน 600 คน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร โดยมีคณะครูที่ปรึกษาดูแลการฉีดวัตซีนอย่างใกล้ชิด
ในการนี้ ผอ.ดร.เอกชัย บุตรแสนคม ได้นำฝ่ายบริหารเข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนในครั้งนี้ด้วย