วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 ดร.เอกชัย  บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโเรงเรียนธาตุารายณ์วิทยา

ประชุมปรึกษาหารือเรื่องการเก็บเงินบำรุงการศึกษาห้องเรียนพิเศษ และแนวทางที่จะเปิดเรียน onsite ใน ภาคเรียนที่ 2/2564 ณ ห้องประชุม 1 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา