วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พร้อมคณะผู้บริหารสหวิทยาเขตพระธาตุนารายณ์เจงเวง ร่วมต้อนรับดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน(Performance Agreement: PA) สหวิทยาเขตพระธาตุนารายณ์เจงเวง และวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้คืออาจารย์เอกรินทร์ สี่มหาศาล ตำแหน่งที่ปรึกษาอาวุโส สถาบัน EdCA โดยมีคณะครูและบุคลากรจากโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา และคณะครูจากโรงเรียนในสหวิทยาเขตพระธาตุนารายณ์เจงเวง จำนวน 197 คน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ฯ ณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา