วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 วันนี้เวลา 13.00  น. ดร.เอกชัย บุตรแสนคม  ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ประธานการประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 1/2564 เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงานในภาคเรียนที่ 2/2564 โดยมีคณะครูและบุคลากรในกลุ่มงาน ฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมห้วยทราย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา