วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. ดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาทั้ง 4 กลุ่มงานและคณะครูให้การต้อนรับและนำเสนองานต่อคณะตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมผลการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 11 จังหวัดนครพนม มุกดาหาร และสกลนคร นำโดย ดร.พิทักษ์ โสตถยาคม นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสื่อและการเรียนรู้  นางสาวยุพิน  บุญวิเศษ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และนางจตุพร เรียงความ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุม 1 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา