แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน
เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563

[O2] :: ข้อมูลผู้บริหาร (เรียบร้อย)

-ผู้อำนวยการโรงเรียน
-รองผู้อำนวยการโรงเรียน

[O5] :: ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน (เรียบร้อย)

- ที่ตั้งโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เลขที่ 606 ถนนหมายเลข 22 บ้านชุมชนดงพัฒนา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
- สำนักงานโรงเรียน โทร : 042-970128
- โทรสาร : 042-743678
- เว็บไซต์ : http://www.tnw.ac.th
- อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

[O6] :: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (เรียบร้อย)
[O9] :: Social Network (เรียบร้อย)

[O13] :: มาตรฐานการปฏิบัติงาน (เรียบร้อย)
[O17] :: E-Service (เรียบร้อย)

               [O18] :: แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (เรียบร้อย)

               [O19] :: รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน (เรียบร้อย)

                        [O20] :: รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี (เรียบร้อย)

                        [O21] :: แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (เรียบร้อย)

                        [O22] :: ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (เรียบร้อย)                   

                        [O23] :: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (เรียบร้อย)

                        [O24] :: รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (เรียบร้อย)

[O32] :: ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น (เรียบร้อย)
            Facebook FanPage

            Google Form