นายพนมพันธ์  ไชยเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียน


มือถือ : 085 7431199
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายพนมพันธ์  ไชยเพชร 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

เกิดวันที่ 8 ธันวาคม 2503 ภูมิลำเนา อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

ประวัติการศึกษา
          อนุปริญญา ป.ก.ศ. เอกเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยครูสกลนคร

                         พ.ม. กองการวิทยฐานะครู
          ปริญญาตรี กศ.บ. บริหารการศึกษา (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
          ปริญญาโท กศ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประวัติการทำงาน

          8 พ.ค. 2524 ครู 2 ระดับ 2 โรงเรียนสามพรานวิทยาคม จ.นครพนม
          1 พ.ค. 2528 อาจารย์ 1 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส จ.สกลนคร
          1 ต.ค. 2531 อาจารย์ 1 โรงเรียนคำตากล้าประชาสงเคราะห์ จ.สกลนคร
          1 ต.ค. 2534 อาจารย์ 2 โรงเรียนคำตากล้าประชาสงเคราะห์ จ.สกลนคร
          18 ต.ค. 2538 ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนคำตากล้าประชาสงเคราะห์ จ.สกลนคร
          31 ม.ค. 2543 อาจารย์ใหญ่โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม จ.หนองคาย
          28 ธ.ค. 2543 ผู้อำนวยการโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม จ.หนองคาย
          5 ส.ค. 2545  ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี จ.สกลนคร
          30 ธ.ค. 2551 ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าประชาสงเคราะห์ จ.สกลนคร
          7 พ.ย. 2555 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ จ.สกลนคร
          1 พ.ย. 2559 ผู้อำนวยการโรงเรียนนพังโคนวิทยาคม จ.สกลนคร
          ปัจจุบัน ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จ.สกลนคร

 ผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์ระดับประเทศ
          1.  ได้รับการเชิดชูเกียรติครูไทยตัวอย่าง ประจำปี 2546 สาขาบริหารสถานศึกษาดีเด่นของหนังสือพิมพ์สื่อสารธุรกิจ

          2. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นประเภทผู้บริหาร สำนักงานลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2551
          3. โล่ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) 2553
          4. ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี 2554 ให้ไว้ ณ วันที่ 16 มกราคม 2555 คุรุสภา
          5. ได้รับรางวัลเหรียญทงอระดับชาติ การประกวดรางวัลทรงคุณค่าสพฐ. (OBEC AWARDS) ประจำปี 2556 ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
          6. ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติ การประกวดรางวัลทรงคุณค่าสพฐ. (OBEC AWARDS) ประจำปี 2557 ด้านวิชาการ
          7. ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2557
          8. รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2559 สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)
          9. รางวัล “คุรุคุณธรรม” ประเภทเข็มเงิน คุรุสภา ประจำปี 2559
          10. ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับประเทศ ปี 2560 โดยสำนักนายกรัฐมนตรี
          11. ได้รับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา ระดับจังหวัด โครงการ “พระพฤหัสบดี...ครูดีของสกสค.”ประจำปี 2561