กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ปีการศึกษา 2563

นางอุทุมพร  รวงโคกสูง นางสุดใจ  สุนทรส นางวราภรณ์  สมบัติดี นางสุจิตรา  อันแสน นางสุดสาคร   ถึงนำมา นางวรลักษณ์ ตรงวัฒนาวุฒิ
           
นางกัญจนา  ธัญญะอุดม นางสุพิชญาภัค พรหมเกษ นางเกษร อินธิแสง นางนันทนิจ  ศรีรักษา นายณัฐธัญ  เจริญชัย นางประภาพร  จิตกาวิน
           
  \
นางกัลยาณี  ฟองอ่อน นางสาวอมร  นักธรรม นายไกรวิทย์ พิมพ์โพสาคาม นางสาวชมลวรรณ บุญสุระ