กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
ปีการศึกษา 2563

นายมนตรี  ไชยบุบผา นายประเสริฐ  แสงสิริวิชโย นายวีระพงษ์  มนต์อินทร์ นางยุพาพร  บุญใบ นายวิทยา  บุตรดาวงษ์ นางสาวจันพิจิต  ไชยมาศ
           
         
นางสาวพิมจันทร์ อุ่นทะยา