กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ปีการศึกษา 2563

นางบุษบา  แสงวงศ์ นายวรรณศักดิ์  จันทะดวง นางสมัย  คำเกษ นายสุชาติ ธุระพระ นางนุพิศ  อัคพิน นายจักรกฤษณ์  จันทราสา
           
       
นายวิรัตน์  ติงมหาอินทร์ นายคณิตถา  คำวงษ์