กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ปีการศึกษา 2563

 นางชุดาภา ทองอันตัง นายภุชงค์ วงศ์กัณหา นางสาวนมล  โฮมไชยยา นางวลาสินี  บุตรแสนคม นางศศิธร  หลิมเจริญ นางพรทิพย์  ทัศนิตย์
           
 
  นางสาวจินตนา นาลงพรม นางสุทธิวรรรณ  มั่นพลศรี นางพรทิพย์  ทองวงศ์ษา นางปวีณสุดา ราชกรม นางกัลยา  ทองเถาว์
           
นางปุณยพัทธ์  โถชาลี นายกฤษฎากร เกริกกานต์กุล นางสาวปุญยนุช นะคะจัด นางสาวลลิดา  งิ้วสุภา นายทศพร  วรสาร นางสาวภาวิณี  บุตรดี
           
นางสาวจันทร์จิรา  รชานนท์ นางสาวธิดาภรณ์  บุตโคต นางสาวณิชชา  คีรีวรรณ์ นางสาววันวิสา  ประสพดี นางสาวธัญรักษ์ สมบูรณ์ นางสาวสุรีย์พร  พรมสุวรรณ
         
นางสาวธุรดา ศรีพั้ว