กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ปีการศึกษา 2563

 นายประสิทธิ์  คำตัน นายอรนพ  รมฤทธา นายชัยณรงค์  จิ่มอาษา นายชัยณรงค์ โคตรชุม นางปิยะฉัตร  แสงงาม นางอรวรรณ  นาเหล็ก
           
         
นายธนกฤต อนันต์วัฒนาศิริ