แจ้งเลื่อนการสอบปลายภาค ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

วันสอบ 29 มีนาคม 2564 เลื่อนเป็น 23 มีนาคม 2564

วันสอบ 30 มีนาคม 2564 เลื่อนเป็น 24 มีนาคม 2564

วันสอบ 31 มีนาคม 2564 เลื่อนเป็น 25 มีนาคม 2564