ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังประชุมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่าที่ประชุมมีนโยบายดำเนินโครงการคิดเลขเป็น โดยเรื่องดังกล่าว สพฐ.ต้องการให้ความสำคัญกับการพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนระดับประถมศึกษาคิดเลขเป็น 

จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) และโรงเรียนช่วยเร่งพัฒนานักเรียนที่ต้องได้รับการพัฒนาแก้ไขให้คิดเลขเป็นซึ่งครูผู้สอนจะต้องทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ ให้การดูแล เอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิด พร้อมกับสร้างเด็กให้เกิดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ รวมถึงการคิดวิเคราะห์ เพื่อให้แก้ปัญหาได้

สำหรับโครงการคิดเลขเป็นจะแบ่ง ดังนี้ เดือน มิ.ย.โรงเรียนคัดกรองนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่ 1 เน้นการพัฒนา แก้ไขและ ซ่อมเสริม ส่วนกลุ่มที่ 2 เด็กเก่งคณิตศาสตร์เน้นการสนับสนุนและส่งเสริม เดือน ก.ค.นักเรียนควรอ่านและเขียนเลขฮินดูอารบิกได้ นักเรียนต้องรู้จักค่าและเลขโดดในแต่ละหลัก นักเรียนควรเปรียบเทียบระดับจำนวนได้ และนักเรียนควรบวกเลขโดดได้ เดือน ส.ค.นักเรียนจะต้องท่องสูตรคูณได้ และเดือน ก.ย.นักเรียนควรตั้งโจทย์ปัญหาการบวกลบในชีวิตประจำวันได้.