การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย คัดเลือกโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษสำหรับ

โรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศษสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษษขั้นพื้นฐาน ทำการคัดเลือกโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมรอแยลเบญจา กรุงเทพมหานคร  ซึ่งมีนักเรียนในโครงการพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ทั่วประเทศร่วมแข่งขันทั้งหมด 28 โครงงาน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาส่งแข่งขันโครงงาน     เรื่อง อุปกรณ์ฟิล์มบางเทอร์โมอิเล็กทริกโค้งงอได้ (Flexible Thermoelectric thin Film Devices) ในการแข่งมีการแข่งขันมี 2 แบบ โดยมีการนำเสนอในรูปแบบ porer poit (Oral Presentation) และโปสเตอร์   ซึ่งผลการแข่งขันโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สาขาด้านพลังงาน

 

นักเรียนเจ้าของผลงาน

  1. นายชัชชวิทธิ์ สีตะวัน                        นักเรียนห้อง ม.5/S
  2. นางสาวธนารีย์ จันทร์มาลา                 นักเรียนห้อง ม.5/S

ครูที่ปรึกษา     

          นางอุไร  สีตะวัน